ژانویه 19, 2019

فرآیند چاپ چند مرحله دارد ؟

فرآیند چاپ همان تصعید رنگ است که امروزه بخش اساسی صنعت نشر و بخش مهمی از فعالیت های اداری و حکومتی را در برمی گیرد. برخی از چاپگرها […]
ژانویه 28, 2019

آشنایی و معرفی انواع دستگاه چاپ

تاریخچه دستگاه چاپ و استفاده از آن در ایران به قرت 5 قبل از میلاد برمیگردد . در گذشته های دور و هزاران سال قبل از […]
ژانویه 31, 2019

شناسایی فاکتور غیر رسمی و رویکرد برخورد با آن ها

فاکتور غیر رسمی چهارچوب خاصی برای تنظیم ندارد و تنها برای فرشنده صادر می شود. فاکتور غیر رسمی قابل ارائه به دارایی نمی باشد. در عین […]
فوریه 13, 2019

ترتیب و معانی رنگ در فاکتور

یکی از مهم ترین سندهای تجاری در کسب و کار ، فاکتورهایی هستند که باید به گونه ای تهیه شوند ، که از اعتبار حقوقی نیز […]