دسامبر 16, 2017

صفحه آرایی در گرافیک چیست

صفحه آرایی در گرافیک چیست صفحه آرایی صفحه آرایی چیست «صفحه آرایی» عبارت فارسی شده ی واژه ی انگلیسی «layout » است و به گرایشی در […]
دسامبر 17, 2017

تعریفی جامع از چاپ دستی

تعریفی جامع از چاپ دستی چاپ دستی چاپ دستی به مجموعه روش های ایجاد و تکثیر آثار هنری با استفاده از واسطه ی چاپ گفته می شود که در آن دخالت عامل […]
دسامبر 17, 2017

انواع روش برای چاپ پارچه

انواع روش برای چاپ پارچه چاپ پارچه قدیمی ترین مدرک مربوط به چاپ پارچه را از نقش دیواره های مقابر مصری مربوط به دو هزار هزار […]
دسامبر 17, 2017

چاپ کلاقه ای چیست

چاپ کلاقه ای چیست چاپ کلاقه ای چاپ کلاقه ای، چاپ و رنگرزی غیر مستقیم طرح ها و نقش ها به وسیله مهر و ماده مقاوم […]