کارایی تیغه داکتربلید یاراکل

دسامبر 18, 2017

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل چاپ هلیوگراور

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل در چاپ هلیوگراور چاپ هلیوگراور تیغه داکتربلید یاراکل ، ورقه ای است که ضخامت آن بر حسب اینکه بخواهند تمیزکاری را محکم […]