دسامبر 18, 2017

چاپ تامپو چیست

چاپ تامپو چیست چاپ تامپو این مسئله به دلیل استفاده ازکلیشه گود درفرآینده چاپ می باشد.ازویژگیهای این شیوه امکان چاپ،روی مواد مختلف ومتنوع هم از نظر […]