اعضای تیم دفتر فنی طراح

مدیریت دفتر فنی طراح

علیرضا اویسی نیا

مهندس نرم افزار از دانشگاه آزاد اراک


حسابداری

نفیسه قربانی

لیسانس حسابداری از دانشگاه قزوین


فنی

محسن عباسی

مهندس عمران از دانشگاه امیر کبیر


طراحی(گرافیست)

شیدا آقایی

لیسانس گرافیک از دانشگاه قزوینتعدادي از دستگاه هاي چاپ و تكميل فرايند چاپ دفتر فني طراح