اعضای تیم دفتر فنی طراح

مدیریت دفتر فنی طراح

علیرضا اویسی نیا

مهندس نرم افزار از دانشگاه آزاد اراک


رئیس حسابداری

نفیسه قربانی

لیسانس حسابداری از دانشگاه قزوین


کارشناس فنی

محسن عباسی

مهندس عمران از دانشگاه امیر کبیر


کارشناس طراحی(گرافیست)

شیدا آقایی

لیسانس گرافیک از دانشگاه قزوین


کارشناس هنری

مصطفی عباسی

کارشناس هنرهای تجسمی از دانشگاه هنرتعدادي از دستگاه هاي چاپ و تكميل فرايند چاپ دفتر فني طراح