کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل چاپ هلیوگراور

چاپ تامپو چیست
دسامبر 18, 2017
چگونگی انجام چاپ فلکسو
دسامبر 18, 2017
نمایش همه

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل در چاپ هلیوگراور

چاپ هلیوگراور
تیغه داکتربلید یاراکل ، ورقه ای است که ضخامت آن بر حسب اینکه بخواهند تمیزکاری را محکم یا نرم انجام دهند ، متغیر است. این ضخامت در ماشین های رتاتیو 1 الی2 میلی متر است.زاویه تیغه داکتر بلید معمولا بین 55تا65 درجه نسبت به بازدهی رنگ می باشد.روز به روز ضخامت تیغه راکل را کمتر می کنند تافشار کمتری روی سطح سیلندر واردکند.روی گراور های عمیق نیزازتیغه راکلی باضخامت بیشتر استفاده می کنند.صلایت واستحکام تیغه راکل رابه وسیله یافزودن یک یاچندین تیغه راکل باقطر2/0 تا8/0 میلی متر که به تیغه راکل کهنه اضافه می شود تامین می کنند.
چاپ هلیوگراور
بدین معنی که تیغه راکل کهنه را به پشت تیغه راکل اصلی می افزایند تاتیغه راکل اصلی سخت تر گردد. بدین طریق به جای اینکه برقطر تیغه راکل بیفزایند،آن را منطبق می کنند تا قابلیت ارتجاعی خود را از دست ندهد.زیرا تیغه راکل در نقطه ای متکی به سیلندر میشود.لبه تیغه راکل می بایستی قابلیت ارتجاع وخاصیت فنری داشته باشد.مجموع تیغه راکل یاتیغه راکل متقابل به وسیله فشار تیغه راکل نگهداری وبه هم متصل می گردد.طول تیغه راکل 3یا4 میلیمتر است.که در روی حائلی در ماشین قرارگرفته است وابتدابایدازوسط سطح تیغه راکل به طور یکنواخت برروی سیلندر فشار واردکند.برای ماشین های رتاتیو که مرکب به سرعت خشک می شود،باید تیغه راکل هایی با قابلیت ارتجاع کمتری به کار رود.بنابراین باید ضخیم تر شود.
چاپ هلیوگراور
فشار تیغه راکل :

تیغه راکل برروی سیلندر متکی است.این تکیه دادن به دو طریق صورت می گیرد:
1* یا سخت وبدون ارتجاع که باجفت کردن مکانیکی صورت میگیرد.
2* یا به طریق ارتجاعی به وسیله یک سری فنر ویاوزنه متقابل انجام میگیرد.

روی ماشین های رتاتیو امروزی ، اتکای تیغه راکل به وسیله فشار باد تامین میگردد.به هرحال باید فشار روی دسته ثابت باشد. فشار یکنواخت وبدون ارتجاع سبب تمیزکاری بهتر ،مخصوصا در ماشین های خیلی سریع میشود.فشار ارتجاعی ،به وجود آمدن یک قسمت ازحوادث را مانندخراشیدگی سیلندرناشی از اثر نفوذیک دانه ساینده وخراش دهنده که بین سیلندر وتیغه راکل گیر کرده باشد،مانع می شود.ازطرفی هم ،فشارغیر ارتجاعی ویکنواخت رانمی توان به سیلندر های ماشین های رتاتیو وارد آورد.فشار تیغه راکل به طور متوسط باید120گرم برسانتی متر طول باشد.این فشار با طول تیغه راکل متغیر است و همچنین با حرکت آن نیز تغییر پذیراست.
چاپ هلیوگراور
انحنای تیغه راکل :

زاویه تماس تیغه راکل وسیلندر ،درتمیز کاری موثر است.زیراهرقدر تیغه راکل از سیلندر بازتر باشدوزاویه بیشتری باسیلندرداشته باشد باید فشار بیشتری واردآید.به کاربردن تیغه راکل های نازک که محکم دردسته فرورفته باشدسبب میشود که فشارتمیز کاری تقلبل

یابد.روی رتاتیوهایی باقطر واندازه متغیر،تنظیم مضاعف دوران و حرکت انتقالی ،سبب میشود که انحنای ثابتی برای تیغه راکل روی سیلندر بدست آید.قطر سیلندر هرچه باشدانحنای تیغه راکل بر روی آن ثابت خواهدبود. تغییر مکان جانبی دوهدف دارد:
چاپ هلیوگراور
1*جلوگیری از فرسودگی موضعی در مقابل قسمت های شدید گراور شده سیلندر.

2*جلوگیری از ناخالصی مرکب که در سطح سیلندر وجود دارد. فرمان حرکت تیغه داکتذ بلید با قدرت گریز از مرکز،یا به وسیله چرخ دندانه دار ،ویا به طریق ارتجاعی ،به وسیله محرک هیدرولیکی داده می شود.از یک طرف نبایداسباب راهنمایی جانبی بازی کند. زیرانتیجه اش ،تغییر فشار در تمیز کاری میشود.نیروی تمیز کاری بستگی به سرعت نسبی تیغه راکل نسبت به سیلندر دارد.این سرعت نسبی در صورتی که خود تیغه تیغه راکل سرعتش متغیر باشد،نیز تغییر پذیر است.
چاپ هلیوگراور
نقطه مرگ :

نقطه ای است که محرک کارنکندوموتور خاموش گرددولی برای لحظه ای هنوز در گردش باشد.از نقطه مرگ ،تیغه راکل ها در هر سمتی که باشندمتوقف میشوندوبایدزمان توقف رابه حداقل رسانید.

ساییدگی تیغه راکل :

فرسودگی تصادفی تیغه راکل ،ناشی از دانه های خراش دهنده وساینده هااست که تولید خراشیدگی می کنند.وقتی باناخن روی تیغه راکل را امتحان می کنیم پستی وبلندی ها وقوس های کوچکی رااحساس می کنیم.برای اینکه تیغه راکل به حالت اول باز گردد،بایدباکاغذ سمباده ظریف آن رابساییم تا پستی و بلندی ها از بین برود.
چاپ هلیوگراور
شرایط خوب کارکردن تیغه راکل :

1* لبه تیغه که برروی سطح سیلندر قرار می گیردهمیشه خوب تیز باشدوناهمواری وبریدگی نداشته باشد.

2* سطح سیلندر چاپ سالم باشدوبه طور کلی حالت لنگی نداشته باشد.

3* در طول کار بین سیلندر وتیغه ناخالصی پیدا نشود وفقط مرکب بین تیغه وسیلندر وجود داشته باشد.

4 * تیغه خوب پهن بوده واز نظر مکانیکی میزان شده باشد.(یعنی عوامل زیر راداشته باشد)
چاپ هلیوگراور
1*4 ضخــــــــامت تیغه .

2*4 فاصله تیغه با پشت تیغه .

3*4 خمیدگی روی سیلندر چاپ .

*4 فشار در حدی که سطح اضافی مرکب رااز روی سیلندر بردارد.

5*4 میزان بودن حرکت جانبی .

6*4 سختی وصلابت فولادتیغ نسبت به سختی وصلابت کروم سیلندر .
چاپ هلیوگراور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *